آدم هاي دروغ گو را بشناسيد !...

زبان بدن آدم ھای دروغ گو را بشناسید ما ھمه جوره به راست گویی دعوت شده ایم. حتی خیلی وقت ھا سفارش شده راست بگویید حتی اگر به نفع شما نباشد. مجله ھمشھری تندرستی - تارا ذکائی : ما ھمه جوره به راست گویی دعوت شده ایم . حتی خیلی وقت ھا سفارش شده راست بگویید حتی اگر به نفع شما نباشد . حالا اینکه چه اتفاقی افتاده که ما از این قانون سرپیچی می کنیم موضوع بحث ما نیست . موضوع بحث ما این است که چطور می توانیم آدم ھای دروغ گور را بشناسیم و در مقابل شان از خودمان دفاع کنیم. این آدم ھا با دروغ ھای شان نه فقط باورھای ما را نشانه می روند که خیلی وقت ھا حاصل یک عمر تلاش مان را ھدف می گیرند . لزوم به نگرانی نیست، چون تمام دروغ گویان، جز افرادی که دارای اختلالات روانی ھستند، علائمی را از خودشان بروز می دھند که با کمی دقت می توان آنھا را شناخت . این علائم فقط لا به لای حرف ھای ضد و نقیض شان پنھان نشده اند بلکه بیشتر از حرف ھا در زبان بدن آنھا جا گرفته اند . ما بارزترین علائمی که دست دروغ گوھا را رو می کند به شما می گوییم . تمرین کنید و به موقع مچ شان را بگیرید! دمای اتاق را چک کنید ٠٩:۵۴ - کد خبر: ١٩۴٢۵٨ تاریخ: ٢٨ فروردين ١٣٩۴ زبان بدن آدم ھای دروغ گو را بشناسید - نسخھ چاپی Page 1 of 5 http://www.bartarinha.ir/fa/print/194258 18/04/2015 ھمه در یک اتاق با دمای معین نشسته اید، اما شخصی که نقش گوینده جمع را ایفا می کند خیس عرق شده است در حالی که بقیه افراد ھیچ مشکلی با دمای اتاق ندار ند . اگرچه دلیل این امر می تواند به پرکاری تیروئید ھم برگردد، اما خیلی وقت ھ ا عرق کردن گوینده غیر از خجالتی بودن، نشانه دروغ گویی اوست. این یک واکنش طبیعی از جانب بدن است که نه تنھا سعی می کند خودش را با شرایطی که در آن گیر کرده، تطبیق دھد بلکه این لطف را در حق ما ھم می کند و یادمان می اندازد یک جای کار این آقا ی ا خانم متکلم وحده می لنگد! این گلو پاره شد! نه، اشتباه نکنید . آدم ھای دروغ گو داد نمی زنند بلکه بیش از حد گلوی شان را صاف می کنند . دلیل این امر باز ھم فیزیولوژیک است . وقتی بدن در شرایط فشار و سختی قرار بگیرد، استرس باعث خشک شدن گلو می شود . برای ھمین چنانچه افرادی از آب ریزش بینی یا تب و لرز در طرف مقابل نمی بینید و متوجه شده اید مرتب و ھر چند ثانیه یک بار نفس می گیرد و گلویش را صاف می کند احتمال دروغ گویی او را جایی در ذھن تان درنظر بگیرید تا بتوانید به موقع اقدامات لازم را انجام دھید! دھانی که خشک شده در حالت عادی موقع قورت دادن آب دھان اتفاق خاصی نمی افتد؛ اما اتفاقی که دست دوستان دروغ گو را رو می کند سخت فرودادن آب دھان است ! می پرسید چرا؟ چون باز ھم به خاطر استرس رطوبت کافی در دھان شان وجود ندارد و اصطلاحا دھان این افراد خشک شده است ! پس خیلی طبیعی است که سعی کنند بزاق گم شده را به زور پیدا کنند تا بلکه دھان و گلوی شان تر شود . حتی ممکن است و سط ھای سخنرانی غراء خود دیگر طاقت نیاورند و درخواست یک لیوان آب کنند. حرکت ھای عجیب مربوط به فک شاید شما ھم این تصویر ذھنی را تجربه کرده باشید؛ با یک آدم خالی بند توی جمعی بوده اید . طرف گوی سخن را از بقیه ربوده و شروع کرده به خالی بندی، بعد از چند دقیقه نوبت به فرد دیگری رسیده که صحبت کند. اگر در زمان صحبت شخص دوم به فرد خالی بند نگاه کنید احتمالا متوجه یکی از این دو حالت می شوید: یا دھانش به حالت نیمه باز قرار گرفته و فک او به طور واضحی عقب و جلو می رود یا اینکه طرف نیمه ھوشیارش ملتفت است که این حرکت در جمع خوب نیست و با دھان بسته، فک پایینش را حرکت می دھد. ھرکدام از این دو علامت را دیدید، می توانید روی دروغ گو بودن این آدم مھر تایید بزنید، فقط به شرطی که مطمئن باشید این حرکت او ناشی از تیک عصبی و استرس نیست! از چشم ھای شان چشم برندارید زبان بدن آدم ھای دروغ گو را بشناسید - نسخھ چاپی Page 2 of 5 http://www.bartarinha.ir/fa/print/194258 18/04/2015 می گویند چشم آینه روح است و کاملا ھم درست می گویند . البته خیلی وقت ھا لازم نیست دقیقا در خود چشم ھا چیز خاصی ببینید که البته اگر آدم شناس خوبی باشید، این کار ھم به شما کمک می کند، اما اگر در شناخت احساسات از روی چشم ھ ا تبحر ندارید، کافی است به حالت ھای این آینه ھای تمام قد روح دقت کنید. یکی از علائمی که موقع دروغ گفتن برملا می شوند جھتی است که چشم مدام رد آن را می گیرد . خب، را مدنظر دارند، « در رو » حالا این مسیر کجاست؟ اولین در خروجی ! آدم ھای دروغ گو ھمیشه مسیرھای چون تمام مدتی که دروغ می گویند دچار استرس ھستند و در ذھن شان لحظه ای را مجسم می کنند که از این وضعیت خلاص شده اند و رفته اند. علامت دوم زمانی است که نگاه شان مرتبا رد ساعت دیواری یا حتی ساعت مچی شان را می گیرد . دلیل این کار ھم مثل مورد قبلی است، یعنی دل شان می خواھد ھرچه سریع تر از این وضعیت آزاردھنده خلاص شوند. اما علامت سوم ! پینوکیوھا بیشتر از بقیه پلک می زنند . قضیه از این قرار است که افراد موقع دروغ گفتن پتانسیل بالایی پیدا می کنند و از آنجایی که استرس زیادی دارند، گردش خون شان بالاتر می رود . به ھمین خاطر باید یک جوری این انرژی را تخلیه کنند . بخشی از این تخلیه انرژی ھم به صورت ناخودآگاه با پلک زدن سریع و زیاد اتفاق می افتد. آخرین نشانه چشم آدم ھای دروغگو را ھم از این طریق بشناسید، منتھا قبلش مطمئن شوید که طرف مقابل تان خجالتی نیست؛ آدم ھای دروغ گو نمی توانند مستقیم توی چشم ھای شما نگاه کنند . آنھا مدام تلاش می کنند نگاه شان را از شما بدزدند. ترجیح فرار بر قرار ھمان طور که قبلا ھم اشاره کردیم آدم ھای دروغ گو دوست دارند ھرچه سریع تر از صحنه جرم دور شوند . حالا اگر این امکان برای شان فراھم نباشد، حالت فرار و دور شدن را با بدن شان نشان می دھند . اولین حرکت زمانی اتفاق می افتد که طرف مقابل ھنگام حرف زدن سرش را به سمت عقب می کشد، طوری که انگار می خواھد از شما فاصله بگیرد. حالت دوم ھم مربوط به زمانی می شود که شخص دروغ گو جایی که باید رو به جلو خم شود و درگیری اش با ماجرا را نشان دھد، به سمت عقب متمایل شده و به صندلی تکیه می دھد . ھردوی این حالت ھا ھستند، پس مراقب باشید سرتان کلاه نرود! « ما فرار را بر قرار ترجیح می دھیم » نمایندگان زبان بدن آدم ھای دروغ گو را بشناسید - نسخھ چاپی Page 3 of 5 http://www.bartarinha.ir/fa/print/194258 18/04/2015 بالای ترقوه، نرسیده به سیب آدم درست بالای استخوان ترقوه و نرسیده به بخشی که به آن سیب آدم می گویند، یک فضای سه گوش وجود دارد که افراد دروغ گو سعی می کنند آن ناحیه را از بقیه پنھان کنند . دلیل ا ین امر ھم در تغییر این ناحیه موقع تنفس پنھان شده است . ھرگونه ھیجان و بالارفتن ریتم تنفس بر اثر دروغ گویی در این ناحیه مشخص می شود . پس اگر دیدید خانمی مرتبا با گردنبندش بازی می کند یا مردی با دستش بخش جلوی یقه اش را می پوشاند، وقت آن رسیده که دوزاری ھا را صاف کنید و کمی به دیده شک به این دوست گوینده ن گاه کنید. تعمیم دھی کنیم یا نکنیم؟ ھمه علائم بالا را به شما گفتیم اما باید یک نکته خیلی مھم دیگر را ھم بگوییم . دروغ گفتن معمولا با احساس استرس ھمراه است. علائم بالا ھم بیشتر به استرس وابسته ھستند. در حقیقت در مورد زبان بدن قانونی دیده نمی شود که قطعیت تمام و کمال داشته باشد، بلکه گاھی زبان بدن از فرھنگی به فرھنگ دیگر تغییر می کند البته نه بخش ھای اساسی آن . برای مثال در مصاحبه ھای کاری کشورھای غربی برقرار کردن ارتباط چشمی مناسب یکی از روش ھای نشان دادن اعتماد به نفس بالاست، در حالی که در فرھنگ ھای شرقی گاھی این مسئله با بی ادبی یکسان گرفته می شود . شما با یادگرفتن موارد بالا می توانید افراد دروغ گو را بھتر بشناسید، اما ھمیشه جایی در ذھن تان درنظر بگیرید که «. شاید دلیل این رفتار چیز دیگری است » ، روی آن نوشته شده تغییر حالت ناگھانی یکی دیگر از علائم دروغ گویی حرکت ناگھانی سر است . برای مثال ممکن است سوال واضحی از دوست تان بپرسید و او بالافاصله بعد از شنیدن سوال سرش ر ا به سرعت خم کند، عقب ببرد یا پایین بیندازد . با اینکه این علائم ممکن است نشانه ھایی برای مضطرب بودن افراد باشد، اما چون بسیاری از مواقع، آدم ھا موقع دروغ گفتن ھم مضطرب می شوند با کمی اغماض می توان این حرکت را نشانه ای برای دروغ گویی در نظر گرفت. زبان بدن آدم ھای دروغ گو را بشناسید - نسخھ چاپی Page 4 of 5 http://www.bartarinha.ir/fa/print/194258 18/04/2015 تکرار مکررات! اگر متوجه شدید کسی بدون دلیل قانع کننده مرتب عبارت یا کلمه ای را تکرار می کند، به او شک کنید . تکرار معمولا ھنگامی اتفاق می افتد که فرد سعی می کند چیزی را به خودش و بقیه بقبولاند؛ چیزی شبیه دروغ! از طرف دیگر وقتی فرد دروغ گویی کلمات یا عبارت ھا را تکرار می کند برای خودش و قت می خرد و فرصت می کند تا دروغش را بیشتر بسط بدھد یا منطقی کند. مخفی کردن دھان دروغ گوھا خیلی وقت ھا جلوی دھان شان را می گیرند؛ نه به این معنا که مراقب ھستند چیزی از د ھان شان نپرد بلکه سعی می کنند با دست شان، دھان شان را بپوشانند . این حرکت به سادگی نشان می دھد فرد دوست ندارد ھمه چیز را درباره قضیه ای که مورد بحث است برملا کند . شاید باور خیلی ھا این باشد که نگفتن تمام واقعیت بھتر از دروغ گفتن است ام ا درحقیقت ھردوی اینھا مانع برداشت صحیح می شوند. کسی که موقع مکالمه جلوی دھانش ر ا می گیرد علنا به بقیه می گوید علاقه ای به ادامه بحث ندارد و می خواھد این ماجرا ھمین جا تمام شود. استفاده از انگشت اشاره اگر مچ آدم دروغ گویی را گرفتید، خوب به حالت دست ھایش دقت کنید. معمولا وقتی دروغ کسی برملا می شود او تلاش می کند با استفاده زیاد از انگشت ا شاره اش سعی در پن ھان کردن عصبانیتش و ھمچنین ثابت کردن راست گویی اش کند . حالا نکته پنھان ماجرا کجاست؟ انگشت اشاره معمولا انگشت تھدید محسوب می شود . افراد دروغ گو با استفاده از این انگشت می خواھد با تھدید و ارعاب توی دل مخا طب شان را خالی کنند تا بلکه مخاطب به خاطر ترسیدن خودش را قانع کند که آنھا راست گفته بودند و این اوست که اشتباه کرده است. وراجی می کنند دروغ گوھا معمولا زیاده از حد صحبت می کنند . آنھا به طرز عجیبی وارد جزئیات ماجرای تخیلی شان می شوند و سعی می کنند با دادن مقادیر زیادی از اطلاعات، شنونده شان را مجاب کنند که دارد واقعیت را می شنود. این جزئیات ممکن است در ظاھر، داستان ساختگی افراد دروغ گو را زیبا و باورپذیر نشان بدھد، اما در واقعیت زنگی خطری است که فرد باید نسبت به آن حساس باشد و در تله دروغ نیفتد.

ابزار وبلاگ
دانلود آهنگ جدید
free video
آپلود عکس
اجاره ماشین کیش
تشخیص جنسیت جنین از روی ناف
خرید بک لینک
آپدیت نود 32
قالیشویی مشهد
دانلود تلگرام
دیلیت اکانت تلگرام
مهستی قدیمی
دانلود کشتی کج
تور دبی
بلیط هواپیما
دوربین مدار بسته
ترمیم مو
چاپ فاکتور رسمی
خرید گیفت کارت
پرینت سه بعدی
طراحی سایت
جابجایی گاوصندوق
تعمیرات گاوصندوق
تور تایلند ارزان قیمت
رتبه برتر
دانلود جزوه درسي
معدل رشته تجربي
برنامه ريزي رايگان
برنامه ريزي رايگان
اوج يادگيري
اوج ياد گيري
كنكور آسان است
مهندس امير مسعودي
استاد حسين احمدي
تولیدی کیف
صرافی
صندلی ماساژور
دستگاه جوجه کشی طوطی
فروش اقساطی لکسوس
لیزر موهای زائد
خرید لباس
خريد ممبر واقعى
فروشگاه اینترنتی روتختی
اصلاح طرح لبخند
تعمیرات لوله کشی ساختمان
تور دبی
درب ضد سرقت
خرید بلیط هواپیما
مشاور کنکور تجربی
اجاره کولر گازی
تور استانبول از مشهد
ترخیص کالا
رژیم بارداری
لوازم آرایشی
درمان ریزش مو
سه پایه بوم